Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2016

Kobiety tęsknią za nieprzewidywalnością. Za jasnym komunikowaniem swoich oczekiwań. Kobieta chce, aby facet do niej podszedł i powiedział: „Chcę cię.” A następnie nie spuścił wzroku. Ale patrzył tak długo, żeby się zaczerwieniła i to ona spuściła wzrok.   Tym, co napędza kobietę, są emocje. Dasz jej emocje, masz kobietę.
— pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viamayamar mayamar
Reposted fromcarfreitag carfreitag viaBabson Babson
2439 2868
Reposted fromGIFer GIFer viaspinatlasagne spinatlasagne
Das letzte Bild XD
Reposted frombluephoenix bluephoenix viaBabson Babson
Reposted frommuviell muviell viajoannna joannna
8813 2743
Reposted fromjordana jordana viajoannna joannna
9514 87aa 500
Reposted fromphilipp philipp viaspinatlasagne spinatlasagne
4586 f17b
Reposted fromdepth depth viaiamsuperwoman iamsuperwoman
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viaitjen itjen

October 17 2016

1788 c408 500
5336 7589 500
?
6535 91a0 500
Reposted fromFavCartoons FavCartoons viamarczi marczi
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viakrzywda krzywda
4160 11a5 500
Reposted frombardzosmaczny bardzosmaczny viaZoonk11 Zoonk11
Reposted fromsamuso samuso viaromantycznosc romantycznosc
5311 3512
Reposted fromimbirimbir imbirimbir viaSenyia Senyia
8091 6806 500
Reposted fromrol rol viaSzavislav Szavislav
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl