Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 23 2016

9825 0733
Reposted fromSchapur Schapur viawerczi werczi
6801 47bb
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viawerczi werczi

August 22 2016

5383 382c 500
Brutally honest commercial
Reposted fromkuben kuben viaportretintymny portretintymny
0993 8edd
Reposted fromlittlefool littlefool
Reposted frompjoter pjoter viaplateau plateau
9856 0c49
Reposted fromnightmvre nightmvre viaplateau plateau
9027 098e
Reposted fromLeoPopeo LeoPopeo viacrazypolish crazypolish
6264 8dd6
9000 914e 500
Reposted fromfungi fungi vianiskowo niskowo
8688 e7a4 500
Reposted fromkapelino kapelino viagabrysiowa gabrysiowa
Oczywiście, że rzucając kogoś kłamiemy. Żeby poczuć się lepiej. I to dopiero zabawne: żeby chronić tą drugą osobę przed nieprzyjemną prawdą. Mówisz komuś, że go/jej nie kochasz, raniąc go tak, że bardziej się nie da, a nie chcesz podać prawdziwej przyczyny rozstania, bo obawiasz się, że możesz skrzywdzić tą osobę! Czy może być coś bardziej durnego? Wyrywasz tej osobie serce, a troszczysz się, żeby przypadkiem nie złamała paznokcia.
— Pokolenie ikea, zawsze trafnie
Reposted fromlittlefool littlefool vianiewdzieczna niewdzieczna
1447 f599
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaEllaElla EllaElla
6698 8c9a 500
Reposted fromfungi fungi viaplateau plateau
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viabiru biru
0263 ec20 500
Reposted fromMukiseKurisu MukiseKurisu viapoppy poppy
4311 5abb 500
Reposted fromvs vs viapoppy poppy
2247 fa1d 500
Sztuczne Fiołki
Reposted frompannadziewanna pannadziewanna
Reposted frompjoter pjoter viaviolethill violethill
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl